Algemeen wedstrijdreglement Easy2travel bvba

1. Organisatie van de wedstrijd

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die de BVBA Reizen Decavele – Toye met adres te Schuttershoflaan 6 in 8560 Gullegem, (mede) organiseert. Per wedstrijd kunnen specifieke aanvullende deelnemingsvoorwaarden gelden. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene.

2. Wie kan deelnemen?

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:

  • de personeelsleden en de bestuurders van de BVBA reizen Decavele - Toye
  • de gezinsleden en de familieleden tot in de tweede graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. De bvba Reizen Decavele – Toye houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

BVBA Reizen Decavele - Toye kan ten allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

3. Prijzen

De bvba Reizen Decavele - Toye verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De BVBA Reizen Decavele – Toye kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan De BVBA Reizen Decavele – Toye niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan De BVBA Reizen Decavele – Toye eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

De winnaars krijgen bericht dat zij hebben gewonnen via een winnaarsbrief, via persoonlijk telefonisch contact of via SMS, dit alles afhankelijk van het soort wedstrijd. De winnaars kunnen ook worden bekendgemaakt op facebook en op de website van easy2travel of Famiski. De volgorde waarin de namen verschijnen, is niet noodzakelijk de volgorde waarin ze dichter of verder van het juiste antwoord op de schiftingsvraag zaten.

4. Algemeen

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van De BVBA Reizen Decavele – Toye en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.

De BVBA Reizen Decavele – Toye kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van De BVBA Reizen Decavele – Toye ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan De BVBA Reizen Decavele – Toye niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) of een probleem bij de postdiensten (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen.

De winnaars van de wedstrijd verlenen De BVBA Reizen Decavele – Toye de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van Easy2travel / Famiski.

Elke deelnemer geeft De BVBA Reizen Decavele – Toye door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat De BVBA Reizen Decavele – Toye de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan De BVBA Reizen Decavele – Toye kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator

De BVBA Reizen Decavele – Toye kan ten allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.